Dream

Pel·lícula “The Runner’s Salary”, dirigida per Jo Sol.

Disseny de l’art gràfic: Teaser Pòster, Guia de venda.